Lettergrootte:

NmG met Peuters

€200

NmG met Peuters is een basiscursus Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG) ontwikkelt door het Nederlands Gebarencentrum. In de cursus staat het kunnen communiceren met het jonge kind centraal. De cursus is hierdoor geschikt voor ouders, familie en betrokkenen van en bij het jonge kind(eren). In de cursus krijgen zij vaardigheden aangeboden die hun in staat stelt om te kunnen communiceren over alledaagse gebeurtenissen met jonge kinderen.
De kinderdagopvang/peuterspeelzalen en gastouders hebben dagelijks te maken met vele soorten achterstanden bij kinderen. Denk hierbij aan taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling maar ook zijn er kinderen met gedragsstoornis of een problematisch thuissituatie.

Het communiceren door de Nederlands taal te ondersteunen met gebaren kan op een positieve manier effect hebben op de ontwikkeling van het jonge kind. Enkele voordelen die in de praktijk geconstateerd zijn:
– Minder frustratie;
– Het ontwikkelen van een grotere woordenschat;
– Meer zelfvertrouwen.

Wanneer de cursus NmG met Peuters is voltooid, kan de professional meer bieden op het gebied van taal en spreken en kan hij/zij op de juiste manier interactief omgaan met het jonge kind.

Het pakket NmG met peuters houdt in:
• 12 lessen van 2 uren met de erkende docent
• Werkboek
• Electrische Leer Omgeving (ELO) NmG
• Alle oefeningen en huiswerk

De volgende gebarencursus begint op 5 februari 2019. Je kunt je aanmelden tot 11 januari 2019

Bij vragen kunt u mailen naar gebarencursus@wezodo.nl

Betalingsvoorwaarden:

Betaling:
1. Betaling van de cursuskosten is alleen mogelijk door het verlenen van een eenmalige automatische incassomachtiging. Een factuur aanmaken is ook mogelijk.
2. Met ondertekening van het inschrijfformulier machtigt u Stichting Welzijn & Zorg Doven Zuid-Holland met automatische incasso van de cursuskosten van uw rekening.
3. Het verschuldigde cursuskosten wordt uiterlijk 1 week voor de aanvang van de cursus geïncasseerd van uw rekening.
4. De inschrijving pas officieel als de cursuskosten op onze rekening is bijgeschreven.
5. Als u het niet eens bent met de afschrijving, hebt u de mogelijkheid om het afgeschreven bedrag binnen 30 dagen terug te vorderen via uw bank- of girokantoor.
6. In geval van de intrekking zal u ook uitgesloten worden voor deelname van de cursus en zal er contact met u opgenomen voor verdere afhandeling.

Annulering:
1. Annulering door de cursist kan alleen schriftelijk plaatsvinden, waarbij datum poststempel of datum email als annuleringsdatum geldt.
2. Annuleren is mogelijk tot 1 week vóór aanvang van de eerste cursusles.
3. Bij tijdige annulering zullen betaalde cursuskosten en onder aftrek van € 15,- administratiekosten worden gerestitueerd.
4. In deze gevallen worden de volgende bedragen terugbetaald onder aftrek van de administratiekosten:
a. Tot 4 weken voor de aanvang van de cursus 60% van het cursuskosten gerestitueerd;
b. Tot 2 weken voor de aanvang van de cursus 40% van het cursuskosten gerestitueerd;
c. Binnen 2 weken voor de aanvang van de cursus vinden er geen restituties meer plaats.
5. De kosten voor annulering kunnen niet als een tegoed voor een toekomstige cursus gerekend worden.
6. Indien bijzondere omstandigheden annulering rechtvaardigen kan er van verplichting tot betaling worden afgezien dan wel restitutie plaatsvinden. Dit slechts na schriftelijke bevestiging van Stichting WeZoDo. Bij ziekte of overlijden van de cursist zullen de cursuskosten en naar rato gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten.
7. Het niet volgen van de cursus of een deel daarvan geeft geen recht op restitutie van cursuskosten.
8. Indien door ziekte van de docent(en) of overmacht lessen uitvallen, zullen deze in overleg ingehaald worden.
9. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door stichting WeZoDo wordt het resterende cursuskosten, onder aftrek van gemaakte kosten aan de cursist gerestitueerd.
10. Stichting WeZoDo houdt zich het recht voor om cursusdata en cursuslocatie te wijzigen als omstandigheden daartoe aanzetten. De cursist heeft het recht om in deze gevallen zijn inschrijving schriftelijk, binnen 14 dagen na bekendmaking van de wijziging, te annuleren, waarbij betaalde cursuskosten en naar rato zullen worden gerestitueerd.

Aanmelden
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann